RODO


KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) uprzejmie informuję Państwa, iż:

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Adwokat Maja Kalina Majorek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Adwokacka Adwokat Maja Kalina Majorek” w Łodzi (90-418) przy al. Kościuszki 39 lok. 11, NIP: 8882793129 (dalej także jako: „Kancelaria”).

2. Z Administratorem można skontaktować się pod podanym powyżej adresem, a także pod adresem e-mail: kancelaria@adwokat-majorek.pl.

3. Kancelaria przetwarza między innymi dane osobowe:
a) klientów będących osobami fizycznymi,
b) w przypadku klientów kancelarii będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej – dane osobowe osób uprawnionych do reprezentacji takich podmiotów, pracowników i współpracowników takich klientów,
c) osób, których dane zostały uzyskane przez Kancelarię przy okazji świadczenia usług na rzecz klientów Kancelarii.

4. Państwa dane będą przetwarzane przez Kancelarię wyłącznie w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, objętej udzielonym pełnomocnictwem/zleceniem, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ustawy z 26.05.1982 r. Prawo o adwokaturze (j.t. Dz.U. 2017 r., poz. 2368 z późn. zm.). Niedopuszczalne jest przetwarzanie Państwa danych w celu marketingu bezpośredniego.

5. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, przetwarzanych w celu i na podstawach wskazanych powyżej. Wówczas Kancelaria przestanie przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wskaże na ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub  Państwa  dane będą Kancelarii niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Kancelaria będzie przechowywać Państwa dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania.

7. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane przez Kancelarię wyłącznie prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata prowadzącego Państwa sprawy lub pracownikom/współpracownikom kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.

8. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
d) przenoszenia danych;
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną.

10. Informuję, że Kancelaria nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.

11. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.