Polityka Prywatności


Ta strona wyko­rzy­stuje cookies — małe pliki tek­stowe, które są umiesz­czone na kom­pu­te­rze, aby pomóc stro­nie zapew­nić lep­sze doświad­cze­nie użyt­kow­nika. Gene­ral­nie cia­steczka są uży­wane do zacho­wa­nia pre­fe­ren­cji użyt­kow­nika, prze­cho­wy­wa­nia infor­ma­cji dla np. koszyka skle­po­wego i zapew­nić ano­ni­mowe dane dla apli­ka­cji firm trze­cich, takich jak Google Ana­ly­tics. Z reguły cookies uła­twiają korzy­sta­nie z inter­netu. Jed­nakże, możesz wyłą­czyć cookies na tej stro­nie i na innych. Naj­bar­dziej sku­tecz­nym spo­so­bem na to jest wyłą­cze­nie cookies w swo­jej prze­glą­darce. Wię­cej infor­ma­cji znaj­dziesz w pomocy swo­jej przeglądarki.